🇳🇱 Voorwaarden Inspire Trips

🇬🇧 Read in English

1 | Hoofdboeker/aanmelder

Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd boekt, fungeert het e-mail adres van de hoofdboeker/aanmelder als correspondentieadres. Hij/Zij ontvangt ook de boekingsbevestiging/factuur en de reisbescheiden. De hoofdboeker/aanmelder is aansprakelijk voor de verplichtingen van de door hem aangemelde personen, ook in geval van annulering en betaling.

2 | Annuleringsvoorwaarden

De boeker is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van een annuleringsverzekering.

Annuleringskosten per persoon

Annuleringsdatum t/m 180 dagen voor vertrek van 179 t/m 45 dagen voor vertrek van 44 t/m 30 dagen voor vertrek van 29 t/m 8 dagen voor vertrek vanaf 7 dagen t/m vertrek
Annuleringskosten per persoon €40 €100 25%* 50%* 90%*

*van de totale reissom van het verblijfsarrangement inclusief tennistraining.

3 | Aanbod zonder vervoer

Voor het aanbod dat zonder vervoer wordt aangeboden, geldt dat de reiziger zelf verantwoordelijk is voor het regelen van vervoer naar de locatie van verblijf. Als de reiziger niet op tijd of helemaal niet aankomt op locatie dan is dat voor eigen risico, en vind er dus geen restitutie plaats.

4 | Verlengen

Wilt u het verblijf in het hotel verlengen? Geef dit dan direct aan bij de boeking, dan kunnen wij dit in gang zetten. Wij vragen dan de mogelijkheden voor u op.

5 | Verblijf

Al onze arrangementen zijn op basis van een verblijf in een tweepersoonskamer. Vaak is het wel mogelijk om op aanvraag een driepersoonskamer te boeken, dit is in de meeste gevallen een tweepersoonskamer met een extra bed. Gaat u alleen op tennistrip, dan kunt u kiezen voor een verblijf in een eenpersoonskamer. Voor een verblijf op een eenpersoonskamer geldt vrijwel altijd een toeslag. Houd er rekening mee dat het aantal eenpersoonskamers soms beperkt is.

6 | Prijsverlaging 'reis zonder tennis'

De prijzen die wij vermelden zijn all-in prijzen tenzij anders vermeld, dat wil zeggen inclusief het tennisprogramma van Inspire (zonder vervoer en avondeten). Wilt u of een reisgenoot deelnemen zonder tennisprogramma dan ontvangt u een lagere prijs. Informeer onze medewerkers hierover voor de voorwaarden en hoogte van de korting. Dit kan handig zijn als u als ouder meegaat!

7 | Herroepingsrecht

De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term ‘definitieve boeking’. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek.

8| In-de-plaatsstelling

De reiziger kan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen voor een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
  • het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
  • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger mededelen.

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

9 | Verplichtingen van de reiziger

9.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaaf van het gedrag van een correcte reiziger.

9.2 De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

9.3 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

9.4 Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

10 | Aansprakelijkheid reisorganisator

10.1 De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.

10.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.

10.3 Indien op een, in de reisovereenkomst inbegrepen, dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

10.4 De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

11 | Klachten

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de reis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Toch kan het een enkele keer voorkomen dat wij daarin door onvoorziene omstandigheden niet slagen. Wanneer u klachten heeft, dan dient u deze ter plaatse onmiddellijk kenbaar te maken aan de tennisleraar of bij de receptie van de accommodatie. Op dat moment kan er vaak wat worden gedaan, achteraf is dat moeilijk. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, neem dan direct contact op met Inspire Tennisopleiding via het contactformulier.